7a*11d | International Festival of Performance Art

TORONTO PERFORMANCE ART COLLECTIVE (TPAC)

https://7a-11d.ca

Facebook: www.facebook.com/7a11dInternationalFestivalofPerformanceArt/.
Instagram: www.instagram.com/7a11d/.
Twitter: www.twitter.com/7a11d.

TAG: Online-only addresses, Toronto